ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ - Варна

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Годишни технически прегледи Варна
 
  1. Обща информация

Настоящата политика за защита на личните данни (накратко ‘‘Политика/та’’) описва как и защо обработваме личните Ви данни, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни.
Политиката се отнася до обработката на Вашите лични данни, независимо от начина, формата и/ или средата, в която са ни предоставени  и независимо дали предоставените данни са обработвани по електронен път или на хартиен носител.
В тази Политика „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до Вас, или информация, която позволява пряко или косвено да бъдете идентифицирани.
‘‘Тест енд Драйв’’ ООД (накратко ‘‘Ние’’, ‘‘Дружеството’’ или ‘‘Тест енд Драйв’’) се ангажира със защитата на Вашите лични данни. Ние не ги използваме за друга цел, освен предоставянето, поддържането и подобряването на предлаганите от нас услуги.
Дружеството обработва Вашите лични данни само в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

Принципи, които се прилагат от Дружеството при обработването на лични данни са:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност през целия процес на обработване на лични данни;
• ограничение на целите на обработване – личните данни, които Дружеството обработва, се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на личните данни, които Дружеството обработва и ограничаване до такива, необходими за целите, за които се обработват;
• точност и актуалност на личните данни, които се обработват и предприемане на всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и осигуряване на подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу   неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.

Информация относно Администратора на лични данни
‘‘Тест енд Драйв’’ООД е вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията към
Министерството на правосъдието с ЕИК 202119215. Дружеството е със седалище и адрес на
управление и кореспонденция в гр. Варна, ул. Сава Радулов №24, ет.4, ап.11, e-mail:
test1291@abv.bg, тел. 052 300 025

Информация за връзка с компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Какви лични данни събираме от или за Вас.
‘‘Тест енд Драйв’’ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги .
Надлежната и точна идентификация също така е във Ваш интерес и за Ваша собствена сигурност.
Затова ние събираме лични данни от Вас, които ни позволяват да установим Вашата
самоличност:
• Данни, с които Ви идентифицираме от Ваш документ за самоличност като трите Ви имена, ЕГН/ЛНЧ номер и дата на документ за самоличност, документа се сканира в автоматизирана система, която не е собственост на Дружеството и след сверка с лицето представило МПС за ГТП се връща на лицето;
• данни от документ за правоуправление на превозно средство, документа се сканира в автоматизирана система, която не е собственост на Дружеството и след сверка с лицето представило МПС за ГТП се връща на лицето;
• данни за превозното средство от Свидетелство за регистрация на МПС част I и II;


3. Oснование за обработване на личните Ви данни и защо са ни необходими
‘‘Тест енд Драйв’’ обработва Вашите лични данни въз основа на следните правни основания:
• за да предостави услугата за проверка на техническото състояние на МПС и всички необходими документи и съдържащите се в тях лични данни са във връзка с изискванията на Наредба 32/16.12.11г.;
• защото обработването е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;

4. Цели на обработването
Съгласно Вашето съгласие и приложимите закони и разпоредби,‘‘Тест енд Драйв’’ обработва Вашите лични данни за следните цели:
Предоставяне на Услугите, поискани от Вас във връзка с проверка на техническото състояние на Вашият автомобил.

5. Спазване на законово изискване:
• предоставяне на информация на компетентни органи, институции и трети лица, в рамките на правомощията, които имат;
• както и в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
• задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
• предотвратяване на измами;


6. Споделяне на лични данни с трети лица
Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на трети лица, при условие, че съществуват правни основания за прехвърлянето.
Вашите лични данни се получават и обработват от служителите на ‘‘Тест енд Драйв’’ и други лица, с които ДРУЖЕСТВОТО има сключени споразумения за законосъобразна обработка на лични данни, които се нуждаят от тази информация за изпълнение на договорни, законови и регулаторни задължения.
Освен това можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване или предаване е необходимо за удовлетворяване на посочените по-горе цели.

7. Срокове, в които обработваме Вашите лични данни
Ние добросъвестно обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за цялата продължителност на срока на валидност на ГТП, както и с изтичане на определени давностни срокове за предявяване на претенции и задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и други основания, предвидени в действащото законодателство (6 години).


8. Какви са Вашите права, свързани с обработването на лични данни
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, имате следните права, ако не противоречат на законовите норми във връзка с които са събрани и обработени Ващите лични данни:
• Право на достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни и копие от тези лични данни;
• Право на поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени;
• Право на изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона;
• Право на ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни;
• Право на възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с конкретния случай. Имате абсолютното право да възразите срещуобработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
• Право на оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите;
• Право на преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице.

Ако желаете допълнителна информация или да упражните правата си, посочени по-горе, моля изпратете писмо или имейл на контактите, посочени в тази Политика, като с оглед защитата на личните Ви данни ще е необходимо да се идентифицирате.

9. Как защитаваме личните Ви данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас и затова Ние прилагаме различни организационни и технически мерки, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени и запазени поверителни. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация. Ние защитаваме Вашите лични данни като поддържаме физически, електронни и процедурни мерки и правила в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Част от мерките, които прилагаме за осигуряване на високо ниво на сигурност по отношение на управлението на личните данни, включват, наред с други:
• Криптиране – прилагаме криптографски методи, които превръщат определена информация или данни в код, за да станат нечетливи за неупълномощени
потребители;
• Минимизиране – личните данни, които изискваме от Вас, са уместни и са ограничени само до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;
• Строг вътрешен контрол върху достъпа до лични данни – достъпът до Вашите лични данни е разрешен само на тези наши служители, които се нуждаят от тази
информация, за да упражняват правилно своите професионални задължения;
• Осигуряване на текущо обучение по защита на личните данни на всички наши служители и постоянен вътрешен контрол по прилагането на мерките за поверителност.


Услугите, които ‘‘Тест енд Драйв’’ предоставя, са забранени за лица под 18-годишна възраст и ние не предоставяме каквито и да е услуги на такива лица, нито обработваме техни лични данни. Ако считате, че лице под 18-годишна възраст ни е предоставило незаконосъобразно свои лични данни, моля, свържете се с нас незабавно и ще предприемем стъпки за изтриването на такава информация.

10. Промени в тази политика за защита на личните данни
Ние си запазваме правото да променяме тази Политика съгласно приложимото законодателство и добрите практики. Своевремнно ще Ви информираме за това като публикуваме промените на интернет страницата ни.

Тази политика е в сила от 25 май 2018 година.
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.