ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ - Варна

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Годишни технически прегледи Варна
При периодичния преглед на ППС се представят следните документи: 
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) свидетелство за регистрация - части I и II в оригинал; може да бъде представено ясно и четливо копие на част I на свидетелството за регистрация;
2. застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите, валидна към датата на извършване на прегледа;
3. документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби и др.);
4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси;
5. документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;
6. сертификат за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България - представя се за издаване и заверка на 
сертификат по чл. 34, ал. 1;
7. предишен сертификат по чл. 34, ал. 1, ако има такъв - представя се за издаване на нов сертификат.
(2) При периодичните прегледи и проверки по ADR освен документите по ал. 1 се представят и: 
1. за пътното превозно средство: 
а) документация за съответствие на ППС с изискванията на част 9 на ADR;
б) удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари -
представя се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация", а от друг компетентен орган по ADR;
в) декларация от производителя на ППС за действието на износоустойчивата 
спирачна система, когато такава се изисква;
2. за цистерните: 
а) регистров документ на цистерната съгласно т. 1.2.1 на ADR;
б) сертификат за извършен периодичен преглед на транспортируемото оборудване 
под налягане, използвани за превоз на газове от клас 2 по ADR и на вещества с ООН 
№ 1051, 1052 и 1790 от ADR.
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.